Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelarii oddziału celnego
 • w Oddziale Celnym w Hrubieszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Hrubieszów
 • Oddział Celny w Hrubieszowie
  ul. Nowa 100
  22-500 Hrubieszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii oddziału celnego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie oddziału
 • Archiwizacja dokumentów
 • Ewidencjonowanie i wydawanie tuszu specjalnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie oddziału, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z możliwością wystąpienia sporadycznej konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
  -praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie posiadają żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym ( B2)
  • obsługa komputera (program Excel, Word, poczta elektroniczna)
  • znajomość Prawa Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Służbie Celnej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie C1
 • praca w administracji na podobnym stanowisku (0,5-1,5 roku)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie dotyczące posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz znajomości języków obcych (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – np. C1, B2)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • •kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Inne informacje:

  1. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bialapodlaska.uc.gov.pl .
  2.Kandydaci informowani będą o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru poprzez stronę internetową oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
  3. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
  – nie będą zawierały numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia)
  – nie będą zawierały własnoręcznie podpisanego oświadczenia , życiorysu (CV), listu motywacyjnego
  – wskazują, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania)
  5. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  7. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  8.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,286.
  9.Wzór wszystkich oświadczeń, które należy wypełnić dostępny jest na stronie internetowej Izby.