Izba Celna w Przemyślu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi informatycznej
 • w Urzędzie Celnym w Przemyślu – Referat Ogólny i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl
 • Urząd Celny w Przemyślu
  ul. Zaciszna 4
  37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania siecią komputerową w urzędzie celnym,
 • opracowywanie informacji na potrzeby współpracy z innymi organami i instytucjami,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek urzędu celnego nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, narzędzia pracy to: komputer, drukarka, fax, skaner, telefon, niszczarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi pakietu biurowych programów komputerowych, zarządzanie siecią i serwerami,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • doświadczenie w pracy związanej z obsługą sieci i sprzętu IT minimum 6 miesięcy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o kierunku informatycznym,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • komunikatyność
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.bip. przemysl.ic.gov.pl)
 • kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydatki/kandydata o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku gdy wymagane doświadczenie nie wynika z kopii świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Przemyślu
  ul.Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  1. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl w zakładce praca /oferty pracy.
  3. Informacje o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia rekrutacji zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu www.bip.przemysl.ic.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania).
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
   wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego),
   nie zawierają numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia),
   nie zawierają własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu (CV), listu motywacyjnego oraz kwestionariusza,
   są niekompletne.
  6. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  7. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  8. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2299 złotych brutto.
  9. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl.