Izba Celna w Przemyślu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi sekretariatu
 • w Urzędzie Celnym w Przemyślu – Referat Ogólny i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl
 • Urząd Celny w Przemyślu
  ul. Zaciszna 4
  37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu urzędu celnego,
 • organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie celnym,
 • organizacyjne przygotowanie spotkań i narad służbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich z klientem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Celnego nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, narzędzia pracy to: komputer, drukarka, fax, skaner, telefon, niszczarka. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (programy Excel, Word, poczta elektroniczna),
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Służbie Celnej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • sumienność i dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 6 miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.bip. przemysl.ic.gov.pl)
 • kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydata o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Przemyślu
  Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  1. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl w zakładce praca /oferty pracy
  3. Informacje o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia rekrutacji zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu www.bip.przemysl.ic.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej (ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania).
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
  – nie zawierają numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia),
  – nie zawierają własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu (CV), listu motywacyjnego oraz kwestionariusza,
  – są niekompletne,
  6. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  7. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  8.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2299 złotych brutto.
  9.Zastępstwo planowane jest na okres od czerwca 2015r. do czerwca 2016r.
  10. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl.