Izba Celna w Przemyślu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw prowadzenia magazynu depozytowego
 • w Urzędzie Celnym w Przemyślu – Oddział Celny w Korczowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Korczowa
 • Oddział Celny w Korczowej
  37-552 Młyny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie magazynu depozytowego oddziału,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie oddziału celnego, ewidencjonowanie i wydawanie tuszu specjalnego,
 • wymierzanie opłat w sprawach celnych,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości,
 • współpraca i wymiana informacji z organami administracji publicznej,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie oddziału w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (w tym w magazynie depozytowym) praca związana z odpowiedzialnością materialną

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynki oddziału nie posiadają żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Narzędzia pracy to: komputer, drukarka, fax, skaner, niszczarka, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (programy Excel, Word, poczta elektroniczna),
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Służbie Celnej.

wymagania dodatkowe

 • sumienność i dokładność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 6 miesięcy,
 • uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.bip. przemysl.ic.gov.pl)
 • kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydatki/kandydata o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym w przypadku ich posiadania

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Przemyślu
  ul.Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
  związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  1. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl w zakładce praca /oferty pracy.
  3. Informacje o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia rekrutacji zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu www.bip.przemysl.ic.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania).
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
   wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego),
   nie zawierają numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia),
   nie zawierają własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu (CV), listu motywacyjnego oraz kwestionariusza,
   są niekompletne.
  6. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  7. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  8. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2299 złotych brutto.
  9. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bip.przemysl.ic.gov.pl.