Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej I

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lipno
 • Urząd Skarbowy w Lipnie
  ul. Staszica 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu danych z deklaracji podatkowych i wniosków oraz sporządzanie rejestrów w celu potwierdzenia stanu faktycznego,
 • przetwarzanie danych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu potwierdzenia stanu faktycznego,
 • dokonywanie czynności sprawdzających poprawności wprowadzonych deklaracji,
 • przyjmowanie deklaracji, wniosków i innych dokumentów składanych przez podatników, także w formie elektronicznej w celu realizowania zadań,
 • wydawanie zaświadczeń nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych o treści żądanej przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia stanu faktycznego,
 • udzielanie pisemnej informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu poprawnego realizowania zadań,
 • realizowanie zadań w zakresie terminowego wywiązywania się podatników z obowiązku składania deklaracji podatkowych w celu zapewnienia dochodów budżetowych,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego na stanowisko spraw karnych skarbowych w celu podjęcia czynności w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności organizacyjnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego ( komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiazujących przepisów prawa podatkowego,
  • samodzielność, rzetelność, dokładność i terminowość,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • 6 miesięczne doświadczenie w pracy w organach administracji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemów: POLTAX, EWIDENCJE oraz oprogramowania dotyczącego elektronicznej obsługi podatników.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem ” Oferta pracy US Lipno”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1.873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl.