Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej OB-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Aleksandrów Kuj.
 • Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Kościelna 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zeznań podatkowych SD-3, zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 oraz deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podatków majątkowych na podstawie składanych dokumentów tj. deklaracji, zeznań oraz zgłoszeń podatkowych,
 • realizowanie zadań w zakresie weryfikacji, poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach i zeznaniach podatkowych,
 • realizowanie zadań w zakresie terminowego wywiązywania się podatników z obowiązku terminowego składania deklaracji i zeznań podatkowych z zakresu podatków majątkowych,
 • analizowanie aktów notarialnych pod względem wartości rynkowej przedmiotu transakcji,
 • eksploatacja systemów informatycznych w zakresie podatków majątkowych, w szczególności poprzez wprowadzanie danych do aplikacji CzM oraz programu POLTAX, jak również wydawanie zaświadczeń przy użyciu programu Ewidencje.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego ( komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie obsługi programu POLTAX , Ewidencje, edytora tekstu,
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ordynacji podatkowej,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współpracy, otwartość w kontaktach z innymi pracownikami,
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, terminowość,
  • powyżej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w organach administracji skarbowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, studia podyplomowe w zakresie podatków,
 • umiejętność obsługiwania wewnętrznych systemów informatycznych ( w tym aplikacji CzM), obsługa arkusza kalkulacyjnego i poczty elektronicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem ” Oferta pracy US Aleksandrów Kujawski OB”.

Inne informacje:


  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1.873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl .