Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw egzekucji
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Kwidzynie
  ul. 3 Maja 6
  82-500 Kwidzyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kwidzyn
 • Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności, z praw z instrumentów finansowych, z papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych,
 • Przydzielanie spraw egzekucyjnych do służby w terenie oraz odbiór i terminowe rozliczenie służby zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Terminowe rozliczanie sum kwot z rachunku depozytowego organu egzekucyjnego oraz okresowe sprawdzanie zasadności pozostawania na depozycie nierozliczonych sum,
 • Korespondencja ze stronami postępowania egzekucyjnego oraz innymi podmiotami, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania wierzycieli o przebieg postępowania egzekucyjnego,
 • Prowadzenie spraw ze zbiegu egzekucji administracyjnej oraz administracyjnej z sądową, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie wniosków do sądu o wyznaczenie organu egzekucyjnego do łącznego prowadzenia egzekucji w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądową, przekazywanie akt do innych organów egzekucyjnych,
 • Wpłacanie zainkasowanej gotówki na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego, a następnie przekazywanie jej na rachunki wierzycieli bądź innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • Analizowanie przydzielonych spraw pod kątem inicjowania wniosków o wyjawienie majątku, o wis do KRS zgodnie z art. 55a u.p.e.a., o orzeczeniu odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, bądź pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 300 k.k.,
 • Opracowywanie projektów pism i postanowień dotyczących prowadzanych postępowań egzekucyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca w terenie, oraz w budynku urzędu,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – wysiłek fizyczny,
  – praca samodzielna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe,
  – budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie: 1 rok pracy w skarbowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty pracy kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 30-02-300 (wew. 506)