Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw wierzycielskich
 • w Samodzielnym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew
 • Urząd Skarbowy w Tczewie
  ul. Gdańska 33
  83-100 Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie zaległości, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w celu realizacji zobowiązań podatkowych w ramach postępowania egzekucyjnego.
 • Poszukiwanie majątku podatników w celu podjęcia czynności zmierzających do zabezpieczenia zaległości na majątku dłużników.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu wydawania decyzji.
 • Opiniowanie składanych przez podatników odwołań i zażaleń oraz przygotowywanie dokumentów celem przekazania ich do rozpatrzenia organowi II instancji.
 • Monitorowanie pomocy publicznej oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie w celu zapewnienia terminowego wywiązywania się jednostki z obowiązków sprawozdawczych.
 • Bieżące wprowadzanie do wszystkich aplikacji obsługiwanych w tutejszym urzędzie (w tym Poltax i Biblioteka Akt) danych z dokumentów i pism zgromadzonych i wydanych w postępowaniach podatkowych w celu zapewnienia bieżącej i pełnej informacji o prowadzonych sprawach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: komputer, drukarka, telefon,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
  – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
  – wejście główne budynku dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnych, w pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne – brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300.