Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi Sekretariatu
 • w Sekretariacie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Lęborku
  ul. Słupska 23
  84-300 Lębork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Sekretariatu Naczelnika i Zastępcy Naczelnika w celu właściwego nadzoru nad stopniem realizacji zadań Urzędu ,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu skarbowego, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań ,
 • prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w innych przepisach odrębnych w celu prawidłowego funkcjonowania urzędu ,
 • organizacja obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, archiwizacji spraw prowa
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w celu weryfikacji prawidłowości działań komórek organizacyjnych Urzędu,
 • rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez Dyrektora skarg na pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu poprawy jakości pracy,
 • orzecznictwo w zakresie kar porządkowych w celu prawidłowego przeprowadzania postępowania podatkowego .

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na jedną zmianę, w pozycji siedzącej,
  – praca biurowa,
  – przewaga wysiłku umysłowego,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – praca w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lęborku, na I piętrze,
  – bariery architektoniczne ( brak windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa wiedza w zakresie znajomości przepisów ustaw : o służbie cywilnej, kodeksu pracy, o dostępie do informacji publicznej i ustawy ordyncja podatkowa

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie: 6 miesięcy pracy w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  DŁUGA 75/76
  80-831 GDAŃSK
  kancelaria pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  Proponowane wyngrodzenie : 2 248,61 zł.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy (test)
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 501.