Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Pierwszym Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-831 Gdańsk
  ul. Długa 75/76

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo
 • 84-200 Wejherowo
  ul. Sobieskiego 346

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja pod nadzorem wpływających deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w szczególnosci prowadzenie czynności sprawdzających, sprawdzanie deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym, wyjaśnianie błędów, tworzenie rejestrów z poprawionych deklaracji i ich zatwierdzanie, dokonywanie korekt z urzędu- w
 • Udzielanie pod nadzorem innym komórkom organizacyjnym Urzędeu i innym uprawnionym podmiotom informacji wynikających z posiadanych dokumentów – wcelu uzyskania przez podmioty uprawnione informacji,
 • Udzielanie informacji podatnikom i płatnikom o przepisach prawa podatkowego, w celu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych,
 • Sprządzanie pod nadzorem i przekazywanie informacji o naruszeniu przez podatników przepisów prawa podatkowego celem wszczęcia postepowania karnego skarboweg

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wymagająca szczególnej koncentracji,
  – praca w kontakcie z podatnikiem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  – brak przeszkód architektonicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Podstawowa znajomość ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności działy : zobowiązania podatkowe, czynności sprawdzajace, tajemnica skarbowa ,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe – 6 miesięcy w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  DŁUGA 75/76
  80-831 GDAŃSK

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy (test)
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 367.