Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Rzeźnicka 54/56
  80-822 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, w tym weryfikacja i terminowe wprowadzanie do systemu CRP KEP danych aktualizujących dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym/rejestracyjnym i innymi dokumentami.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji bądź odmowy zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT i/lub podatnika VAT UE, wszczętych na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.
 • Zakładanie i prowadzenie stałych akt rejestracyjnych podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.
 • Obsługa systemu teleinformatycznego ST CEIDG prowadzonego przez Ministra Gospodarki w zakresie wniosków CEIDG-1 skierowanych przez przedsiębiorców do tut. Organu podatkowego.
 • Terminowe wprowadzanie do Aplikacji Urzędnika systemu e-Deklaracje pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz zawiadomień o odwołaniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1.
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presją czasu i w stresie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę oraz toaletę dla niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 502.