Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bieżącej i czynności sprawdzających
 • w Drugim Referacie Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew
 • Urząd Skarbowy w Tczewie
  ul. Gdańska 33
  83-100 Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu stwierdzenia zachowania terminowości złożonych deklaracji oraz ich poprawności pod względem merytorycznym i rachunkowym (weryfikacja, przygotowanie i wysyłanie wezwań, korekty z urzędu).
 • Wykonywanie zadań związanych z obsługą bieżącą podatników, polegających w szczególności na udzielaniu informacji bezpośredniej oraz telefonicznej w sprawach podatkowych z zakresu zadań komórki organizacyjnej w celu dostarczenia aktualnych informacji klientom Urzędu.
 • Obsługiwanie deklaracji (unieważnianie korekt, wprowadzanie dokumentów wewnętrznych do systemu POLTAX, ustalanie wysokości stawki odsetek za zwłokę) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem czynności sprawdzających.
 • Rozpatrywanie wniosków składanych przez podatników, w tym również udostępnianie informacji w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w celu wypełnienia ustawowych obowiązków.
 • Sporządzanie doniesień karnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w celu umożliwienia realizacji zadań z zakresu ustawy karnej skarbowej.
 • Współuczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań w celu dostarczenia aktualnych i dokładnych informacji z zakresu zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą bezpośrednią oraz telefoniczną klientów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: komputer, drukarka, telefon, inne urządzenia biurowe
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
  – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,
  – wejście główne budynku dostosowane jest do potrzeb niepełnosprawnych, w pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne – brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok.104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300.