Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do samodzielnego referatu egzekucji administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piekary Śląskie
 • Urząd Skarbowy
  ul. Bytomska 92
  41-940 Piekary Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przymusowe ściąganie zaległości podlegających egzekucji administracyjnej poprzez stosowanie ustawowych środków egzekucyjnych, rozliczanie sum uzyskanych w toku egzekucji
 • przydział i merytoryczny odbiór służby poborcy skarbowego działającego w obsługiwanym rejonie, rejestracja wykonywanych czynności w podsystemie informatycznym
 • sporządzanie zestawień kosztów egzekucyjnych obciążających wierzycieli, rozliczanie uzyskanych płatności
 • sporządzanie projektów rozstrzygnięć w sprawach stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przygotowywanie pism w zakresie egzekucji kierowanych do innych organów Państwa
 • rejestracja tytułów wykonawczych w podsystemie Egapoltax, wnioskowanie do właściwych komórek Urzędu o przerzucanie na osoby trzecie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, dochodzenie roszczeń od osób trzecich
 • prowadzenie składnicy zwiezionych ruchomości i magazynu dowodów rzeczowych
 • informowanie wierzycieli o przebiegu postępowania egzekucyjnego, wnioskowanie do Sądu o wyjawienie majątku, rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
 • wnioskowanie o zabezpieczenie należności podatkowych poprzez ustanowienie hipoteki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, winda
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej
  • kompetencje w kontaktach z osobami z zewnątrz
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność zastosowania przepisów poszczególnych dziedzin prawa powiązanych z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • umiejętność wykonywania obowiązków pod presja czasu

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z zakresu obsługi podsystemu EGAPOLTAX I BIBLIOTEKI AKT
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  ul. Bytomska 92
  41-940 Piekary Śląskie

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z dwóch etapów: rozwiązania testu wiedzy
  i udzieleniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.770,78 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  32-76-99-212 lub 32-76-94-203