Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pszczyna
 • Urząd Skarbowy
  43-200 Pszczyna ul. 3 Maja Nr 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie materiału dowodowego i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w celu dokonania prawidłowego wymiaru podatku,
 • gromadzenie dowodów i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu dokonania wymiaru podatku,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, osób duchownych oraz działów specjalnych produkcji rolnej w celu przygotowania decyzji ustalających,
 • prowadzenie postępowań podatkowych celem dokonania prawidłowego zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w celu przygotowania decyzji wymiarowej,
 • sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowań karnych skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań komórki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno- biurowa,
  – obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego wymiaru czasu pracy,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko znajduje się na 3 piętrze segmentu B Urzędu (praca związana z koniecznością poruszania się po budynku- max. 4 kondygnacje w segmencie B i 3 kondygnacje w nowej części-segment D),
  – oświetlenie sztuczne i naturalne.
  – budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy; częściowo jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w segmencie D- platforma dla osób niepełnosprawnych oraz węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku); w pozostałych segmentach A, B i C istnieją bariery architektoniczne: brak wind i przystosowanych węzłów sanitarnych,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane: do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa podatkowego i umiejętność jego stosowania w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz poprawnego redagowania pism
  • dobra organizacja pracy celem przestrzegania terminów załatwiania spraw,
  • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
  • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach skarbowych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, sumienność i dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 4
  z dopiskiem: oferta pracy w PP

Inne informacje:

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
  2. Oferty kandydatów bez kompletu dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych bądź przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  3. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania.
  4. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1873,84 zł
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 449 22 02.