Izba Skarbowa w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Czwartym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Kielcach
  ul. Witosa 78b
  25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
  ul. Częstochowska 20
  25-647 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu weryfikacji danych zawartych w nadsyłanych informacjach oraz w składanych przez podatników i płatników deklaracjach, informacjach oraz zeznaniach podatkowych.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków terminowego składania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych.
 • Obsługa składanych korekt deklaracji, zeznań i informacji podatkowych tj. kontrola formalna, anulowanie I wersji dokumentu, utworzenie rejestru storno, przypisywanie anulowanych wersji zeznań i deklaracji do rejestru storno.
 • Opracowywanie pism do instytucji zewnętrznych, podatników i płatników w celu uzyskania niezbędnych informacji lub udzielenia żądanych informacji z zakresu właściwości rzeczowej działu.
 • Systematyczne uzupełnianie prowadzonych w zakresie działania działu ewidencji i rejestrów oraz przygotowywanie akt podatkowych do archiwum zakładowego w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu, na II piętrze,
  – praca przy komputerze,
  – kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (obecność wind, podjazdów, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety),
  – narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu komputerowego POLTAX, Biblioteka Akt, CZM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • brak.

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Witosa 78B
  25-561 Kielce

Inne informacje:

  Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.is.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 34-05-140.