Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelaryjnej
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawa Mazowiecka
 • Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
  ul. Słowackiego 4
  96-200 Rawa Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie korespondencji z komórek organizacyjnych Urzędu przygotowanej do wysyłki.
 • Rejestrowanie i wysyłka korespondencji i przesyłek zgodnie z wymaganiami operatora pocztowego oraz zasadami przyjętymi w Urzędzie.
 • Odbiór korespondencji i przesyłek z placówki pocztowej i obsługa faksu.
 • Rozpakowywanie i sprawdzanie prawidowości przychodzącej korespondencji pod względem adresu, zawartości i uszkodzeń oraz oznaczenie pieczęcią wpływu.
 • Rejestracja korespondencji wpływającej w systemie elektronicznym.
 • Udzielanie informacji interesantom.
 • Przekazywanie korespondencji wewnątrz urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie Urzędu.
  – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa klientów zewnętrznych.
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych podjazd dla wózków inwalidzkich, wydzielone miejsce parkingowe, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra umiejętność obsługi komputera.
  • Umiejętność koncentracji i podzielności uwagi.
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość specjalistycznych p[rogramów komputerowych (POLTAX)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 170207

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony-zastępstwo. Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320