Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Brzeziny
 • Urząd Skarbowy w Brzezinach
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie weryfikacji wpływających do komórki ds. egzekucji administracyjnej tytułów wykonawczych oraz rejestrowanie/migrowanie tytułów w aplikacji EGAPOLTAX, w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • Wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia składników majątkowych zobowiązanego, w celu zastosowania środków egzekucyjnych,
 • Prowadzenie, pod nadzorem komornika skarbowego, egzekucji z pieniędzy i ruchomości, w celu realizacji tytułów wykonawczych,
 • Prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowania egzekucyjnego, w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy uczestnikami tego postępowania,
 • Przygotowywanie projektów wydawanych w toku postępowania egzekucyjnego postanowień, w celu zapewnienia wykonania obowiązków organu egzekucyjnego w zakresie orzecznictwa,
 • Dokonywanie podziału kwot uzyskanych z egzekucji a następnie przekazywanie uzyskanych środków na właściwy rachunek bankowy, w celu realizacji egzekucji,
 • Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją akt egzekucyjnych, w celu zapewnienia właściwego sposobu archiwizacji akt postępowania egzekucyjnego,
 • Wykonywanie czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu wykonania orzeczeń sądowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz dodatkowo praca w terenie – poza siedzibą urzędu,
  – stres związany z obsługą podatnika.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, zlokalizowane na III piętrze budynku – brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość procedury administracyjnej,
  • odporność na stres,
  • kompetencje psychologiczne, poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami,
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej,
  • zorientowanie na osiągnięcie celu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • sześć miesięcy doświadczenia w instytucjach zajmujących się egzekucją lub windykacją.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 170605

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowane/poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale od 2.061,22 do 2.248,61 zł w zależności od posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych wybranej/wybranego kandydatki/kandydata . Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-118