Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej podatnika
 • Referat Obsługi Bezpośredniej OB-1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście
  ul. Dowborczyków 9/11
  90-019 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu oraz podstawowych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w celu prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego oraz wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości,
 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia sprawnej obsługi podatnika oraz zapewnienia kompletności i aktualności baz danych istniejących w Urzędzie,
 • weryfikacja pod względem formalnym składanych dokumentów i potwierdzanie daty wpływu na złożonych dokumentach. Zadanie realizowane jest w celu prawidłowej obsługi podatników oraz w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych istniejących w Urzędzie,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów oraz ewidencji dokumentów źródłowych w systemach informatycznych w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych istniejących w Urzędzie,
 • udostępnianie informacji uprawnionym organom i osobom w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej w celu przekazania danych o podatnikach,
 • obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizacji zadań komórki organizacyjnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych istniejących w Urzędzie,
 • wydawanie druków i formularzy w celu udostępnienia ich podatnikom.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca powyżej 4 godzin na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku urzędu. Oświetlone jest światłem dziennym oraz sztucznym. Pomieszczenie pracy wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe m.in. zestaw mebli biurowych wraz z telefonem oraz zestaw komputerowy z drukarką. W trakcie wykonywania zadań osoba zatrudniona na tym stanowisku porusza się po ciągach pieszych znajdujących się w budynku urzędu, w tym po schodach łączących kondygnacje.
  Brak windy ogranicza osobie niepełnosprawnej lub uniemożliwia np. osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, dostęp do wyższych kondygnacji budynku urzędu. W urzędzie znajduje się zaplecze socjalne oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność przekazywania informacji,
  • biegła obsługa komputera,
  • komunikatywność,
  • systematyczność i terminowość,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu SPED, POLTAX, EWIDENCJE US, BA,
 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki na poziomie komunikatywnym,
 • rok doświadczenia zawodowego w pracy w urzędzie skarbowym na stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą podatnika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata,

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria pokój nr 1
  z dopiskiem oferta pracy nr 172669
  do Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postanowienia rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie określone w przedziale od 2.061,22 zł do 2.448,61 zl w zależności od posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych wybranego kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25 47 136.