Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-019 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pabianice
 • Urząd Skarbowy w Pabianicach
  ul. Zamkowa 26
  95-200 Pabianice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje zeznania i deklaracje podatkowe poprzez przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu kontroli rzetelności wypełnienia obowiązków podatkowych przez podatników.
 • Tworzy i zatwierdza rejestry przypisów i odpisów deklaracji zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w celu zapewnienia realizacji zadań Urzędu.
 • Przyjmuje i rejestruje deklaracje i zeznania podatkowe, wnioski oraz inne dokumenty składane przez podatników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu.
 • Obsługuje stanowisko informacyjno-recepcyjne w celu udzielania podatnikom niezbędnych informacji.
 • Wprowadza do systemu POLTAX dane z deklaracji, informacji i zeznań podatkowych w celu zapewnienia kompletności i aktualności lokalnej bazy danych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, innymi organami podatkowymi oraz instytucjami w zakresie właściwości komórki w celu dostarczenia bądź pozyskania niezbędnych wyjaśnień czy informacji.
 • Przygotowuje informacje i materiały w celu zapewnienia sprawozdawczości Urzędu.
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ewentualnego wszczęcia postępowania karnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie Urzędu.
  – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  – Obsługa klientów zewnętrznych.
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, brak windy, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra znajomość przepisów w zakresie materialnego i procesowego prawa podatkowego;
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • Obsługa programów: Poltax, Biblioteka Akt, Ewidencje US, Kontrola, SPED

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  02-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 169911

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony-zastępstwo. Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-320