Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Oddziale Planowania i Kontroli Finansowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów potwierdzających zobowiązania jednostki przed ich uregulowaniem,
 • prowadzenie analizy wydatków i zaangażowania w szczegółowości paragrafowej w układzie zadaniowym pod kątem realizacji planu oraz sporządzanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie do Ministerstwa Finansów,
 • przygotowywanie decyzji o zmianach w planie finansowym wydatków Izby, dokonywanie zmian w planie finansowym Izby oraz sporządzanie miesięcznych informacje w tym zakresie dla Ministerstwa Finansów,
 • przygotowywanie wstępnych danych do opracowania projektu planu finansowego wydatków rzeczowych Izby oraz projektów wystąpień do Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia środków na bieżące wydatki rzeczowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Lubelskiego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
  • komunikatywność, umiejętności analityczne, dokładność, terminowość,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • obsługa podstawowych programów komputerowych Microsoft Word, Excel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej bezpośrednio pod niniejszym ogłoszeniem.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 1.900 zł
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 452 23 23