Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska
 • Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
  ul. Prosta 19
  21-500 Biała Podlaska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie poprawności złożonych deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • obsługa merytoryczna deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług,
 • weryfikacja i wprowadzanie do systemu dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej
 • sporządzanie rejestrów przypisów i odpisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej znajduje się przy ul. Prostej 19 w Białej Podlaskiej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi odpowiedniej szerokości. Budynek nie jest wyposażony w windy oraz specjalistyczne urządzenia umożliwiające pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe 1 – 5 m-cy w zakresie wprowadzania i weryfikacji danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje: