Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Drugim Wieloosobowym Stanowisku Logistyki oraz Ochrony

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemu finansowo-ksiegowego,
 • zbieranie, zestawianie, analizowanie, przekazywanie danych, informacji dotyczących środków finansowych wydatkowanych na usługi, dostawy i roboty budowlane,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy oraz szacowanie wartości zamówienia,
 • sporządzanie projektów pism niezbędnych do załatwienia innych niż w/w zadań powierzonych komórce organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -zadania realizowane w siedzibie urzędu,
  -zagrożenie korupcją,
  -nacisk grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze powyżej 4 godziny,
  -stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  -oświetlenie sztuczne i naturalne,
  -możliwość poruszania się po budynku przy pomocy windy (stanowisko pracy znajdujące się na III piętrze),
  -bariery architektoniczne – windy i toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  -brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym i głuchoniemym,
  -brak szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych z aktami wykonawczymi,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • otwarty stosunek do współpracowników i klientów
  • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym,
 • preferowane minimum 6 miesiecy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  17-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole
  lub składać w Sekretariacie p. 513, V p.
  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem NABÓR LOIN2.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg ustalonego mnożnika kwoty bazowej 1,098.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu.
  Oferty składane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii izby). W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nabór odbędzie się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 16/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 marca 2015r. dostępne na stronie BIP Izby Skarbowej w Opolu w zakładce „Zatrudnienie”.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4540067 w. 283 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 w.227 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail:is@op.mofnet.gov.pl