Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ds. obsługi deklaracji i czynnosci sprawdzających
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Sienkiewicza 22
  60-818 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej formalnej, merytorycznej i rachunkowej weryfikacji deklaracji pod kątem stwierdzenia prawidłowości rozliczeń z budżetem, wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień, bądź do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas wstępnej weryfikacji deklaracji, zatwierdzanie rejestrów celem dokonania przypisu – odpisu kwot wynikających z ww. dokumentów w systemie POLTAX
 • rejestracja w programie Biblioteka Akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przychodzącej i wychodzącej korespondencji celem właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie,
 • udzielanie podatnikom informacji i przyjmowanie interesantów w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego,
 • opracowywanie złożonych przez podatników wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu potwierdzenia ich zasadności,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych komórek organizacyjnych Urzędu lub organów i instytucji zewnętrznych celem wymiany informacji o podatkach,
 • sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych w celu wdrożenia postępowania karnego na podstawie przepisów Kodeksu karno skarbowego,
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek pięciopiętrowy zaopatrzony w 2 windy,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność, dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • umiejętność obsługi programu POLTAX, aplikacji Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Referent ds. obsługi deklaracji i czynności sprawdzających w PWUS Poznań”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.