Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno
 • Urząd Skarbowy w Gnieźnie
  ul. Spichrzowa 2
  62-200 Gniezno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie i dekretowanie korespondencji wpływającej na sali obsługi klienta do aplikacji Biblioteka Akt, identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym korespondencji wpływającej do Urzędu
 • obsługa korespondencji wychodzącej w aplikacjach informatycznych Urzędu
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów w formie elektronicznej ( szczególnie PIT-4, PIT-36, PIT-37) oraz rejestracja ich wpływu
 • identyfikowanie i bieżące rejestrowanie we właściwym systemie informatycznym przyjętych dokumentów
 • praca w systemach informatycznych Urzędu, w tym rzetelne i terminowe wprowadzanie danych do dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -w budynku jest winda
  – odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów i różnic w poziomie podłóg wewnątrz budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku,
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność obsługi komputera, faxu, skanera,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w programie Biblioteka Akt,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Gniezno”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.