Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw karnych skarbowych
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamień Pomorski
 • Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
  ul. Mieszka I-go 5b
  72-400 Kamień Pomorski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz sporządza projekty aktów oskarżenia
 • załatwia sprawy związane z odstąpieniem od ukarania sprawcy w ramach tzw. czynnego żalu
 • współpracuje z Szefem KCIK, sądem, prokuraturą i policją
 • pełni funkcje oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • prowadzi dochodzenia w sprawach z ustawy o rachunkowości oraz sporządza projekty aktów oskarżenia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim,
  częste kontakty z klientem zewnętrznym
  praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
  praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  oświetlenie sztuczne i naturalne stanowisko pracy na parterze
  brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa w zakresie spraw karnych skarbowych oraz procedury karnej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych oraz stresowych
  • umiejętność argumentowania
  • umiejętność analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • 6 miesięcy doświadczenia w obszarze prawa podatkowego
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  Kancelaria p. 028
  z dopiskiem „referent-numer ogłoszenia: 169249”

Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony.Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje:(0-91)4803787.