Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw kas rejestrujących oraz czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamień Pomorski
 • Kamień Pomorski
  Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
  ul. Mieszka I 5B
  72-400 Kamień Pomorski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie podatników zobowiązanych do ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących, sprawdzanie terminowości instalowania kas przez podatników, nadawanie numerów kasom rejestrującym oraz prowadzenie ewidencji tych kas w celu realizacji zadań dotyczących wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących deklaracji, korekt deklaracji i i nnych dokumentów składanych przez podatników lub płatników, w celu stwierdzenia ich terminowości , formalnej poprawności lub ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami
 • dokonywanie analizy zasadności odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących oraz terminowości zwrotów do urzędu odliczonych kwot z tytułu zakupu kas rejestrujących w celu zbadania prawidłowości rozliczania się podatników z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz prowadzenie czynności sprawdzających w wyżej wymienionym zakresie
 • prowadzenie sprawy w zakresie przygotowywania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług w związku z nabyciem handlu węwnątrzwspólnotowym środków transportu w celu zapewnienia kompleksowej obsługi interesantów
 • obsługiwanie systemów informatycznych w z karesie przetwarzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów związanych z zadaniami komórki oraz sporządzanie ich na podstawie zestawienia (informacje, raporty, rejestry) w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych
 • niezwłoczne ustalanie podatników, którzy mimo obowiązków nie złożyli deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług i wzywanie podatników do ich złożenia w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych
 • kierowanie zawiadomienia na stanowisko do spraw karnych skarbowych w sprawach, w których istnieje uzasadnienie podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego w celu realizacji zasady odpowiedzialności karnej skarbowej za popełnienie czynu zabronionego
 • prowadzenie postępowania oraz rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w celu przygotowania projektów decyzji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa, przeważnie w pozycji siedzącej,
  – praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
  oświetlenie sztuczne i naturalne
  brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  brak toalet dla przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera
  • rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunkach związanych z ekonomią, prawem, administracją,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ROOSEVELTA 1/2
  70-525 SZCZECIN
  z dopiskiem „Nabór do US w Kamieniu Pomorskim”

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 2.280,46 zł.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 48 03 495, 91 48 03 485.