Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Goleniów
 • Urząd Skarbowy w Goleniowie
  ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących deklaracji, korekt i innych dokumentów składanych przez podatników lub płatników
 • obsługa systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów oraz sporządzanie na ich podstawie zestawień,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie gromadzenia materiału dowodowego i innych dokumentów oraz udzielania informacji niezbędnych do realizacji zadań przez pozostałe komórki organizacyjne urzędu
 • przyjmowanie dokumentów, w tym deklaracji podatkowych (także złożonych elektronicznie), potwierdzenie daty wpływu, weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, identyfikacja i na bieżąco rejestrowanie przyjętych dokumentów we właściwym systemie informatycznym, segregacja dokumentów i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych w ramach obsługi bezpośredniej,
 • współpraca z właściwą komórką do spraw karnych skarbowych w zakresie kierowania zawiadomień w sprawach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
 • współpraca ze stanowiskiem pracy do spraw ewidencji i wprowadzania danych w zakresie przekazywania wniosków zawierających dyspozycję do otwarcia obowiązku podatkowego we właściwym podatku,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Urzędu Skarbowego w Goleniowie,
  – kontakty zewnętrzne z klientami urzędu przychodzącymi osobiście w celu załatwienia spraw oraz z pracownikami innych instytucji skarbowych,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku urzędu,
  – brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • odpowiedzialność
  • otwarty stosunek do klientów
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • obiektywizm
  • rzetelność, bezstronność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji informatycznych POLTAX, KONTROLA, EWIDENCJE, BIBLIOTEKA AKT, SPED

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-495.