Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw podatku od spadków i darowizn
 • w Trzecim Dziale Postępowań Podatkowych PP-3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Michała Drzymały Nr 5
  70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych i orzecznictwo we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn w ramach realizacji zadań związanych z orzecznictwem, przygotowywanie stanowisk w sprawie złożonych środków zaskarżenia,
 • wprowadzanie i przetwarzanie w systemie komputerowym Czynności Majątkowe (CZM),
 • dokonywanie czynności sprawdzających złożonych deklaracji i zgłoszeń podatkowych zgodnie z zakresem rzeczowym,
 • gromadzenie i kompletowanie materiałów informacyjnych mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość zobowiązań z tytułu podatków majątkowych, w szczególności podatku od spadków i darowizn, ustalanie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych według określonych procedur,
 • ustalanie właściwości miejscowej oraz eksportowanie i importowanie danych do aplikacji CZM,
 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych, w tym o charakterze księgowym i informacji z zakresu działania komórki w systemach informatycznych oraz rejestrowanie przerw w naliczaniu odsetek i biegu przedawnienia,
 • dokonywanie kontroli formalnej i merytorycznej wniosków o wydanie zaświadczeń z zakresu podatku od spadków i darowizn,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu, a także przygotowywanie informacji niezbędnych do wydawania zaświadczeń (innych niż z zakresu podatku od spadków i darowizn).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty zewnętrzne z podatnikami oraz ich pełnomocnikami i innymi uczestnikami postępowań w związku z toczącym się postępowaniem lub czynnościami sprawdzającymi.
  2) kontakty zewnętrzne z notariuszami, pracownikami sądów, banków, jednostek samorządu terytorialnego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) brak wind (stanowisko na drugim piętrze budynku);
  4) brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  5) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność interpretowania przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • systematyczność i dokładność,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • dobra komunikacja werbalna i pisemna,
  • kultura osobista, takt i opanowanie.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowane (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne) lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi o powyższych kierunkach,
 • znajomość systemów CZM, POLTAX, POLTAX2B, BA,
 • umiejętność korzystania z przepisów innych gałęzi prawa,
 • otwartość na zmiany.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  04-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-492