Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji czasu pracy i szkoleń
 • w Dziale Sekretariatu SN

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Michała Drzymały Nr 5
  70-217 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników urzędu w programie kadrowym autorstwa Piotra Zielonki i programie RCP Time Expert oraz prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw pracowniczych,
 • przygotowywanie sprawozdań i opracowań statystycznych z zakresu spraw pracowniczych,
 • realizacja zadań związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • ewidencjonowanie i współudział w tworzeniu procedur/instrukcji obowiązujących w urzędzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty zewnętrzne z pracownikami Izby Skarbowej w Szczecinie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe.
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne;
  3) brak wind (stanowisko na II piętrze budynku);
  4) brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  5) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, zarządzanie personelem lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w tych kierunkach,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1/2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-30-492.