Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi klientów w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich
 • w Drugim Dziale Obsługi Bezpośredniej OB-2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
  ul. Mieszka I 33
  71-011 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja merytoryczna i formalna składanych przez klientów deklaracji oraz pozostałych pism,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w oparciu o dokumenty źródłowe,
 • obsługa bezpośrednia klientów,
 • weryfikacja i kompletowanie pełnej dokumentacji w zakresie kas fiskalnych,
 • analiza przyczyn powstawania nadpłat i zaległości u podatnika,
 • udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych i dokumentach rejestracyjnych uprawnionym podmiotom, a w szczególności komornikom sądowym, ośrodkom pomocy społecznej i jednostkom organizacyjnym ZUS,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego deklaracji, dokumentów i informacji, w tym decyzji innych organów,
 • kompletowanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi procedurami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty zewnętrzne z klientami urzędu przychodzącymi osobiście w celu załatwienia spraw oraz z pracownikami innych instytucji skarbowych w celu uzgodnienia poprawności działania i zbierania informacji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – obiekt nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane – ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego i procedur administracyjnych,
  • umiejętność interpretacji przepisów,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność budowania poprawnych kontaktów interpersonalnych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe uzupełnione podyplomowymi studiami profilowanymi (skarbowość, administracja, ekonomia).
 • obsługa niezbędnych specjalistycznych aplikacji do realizacji zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  09-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-764.