Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Dziale Obslugi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec
 • Urząd Skarbowy w Grójcu
  ul. Piotra Skargi 35
  05-600 Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji i innych dokumentów oraz wydawanie druków, sprawdzanie prawidłowości składanych deklaracji podatkowych, przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych podatników i płatników, przygotowywanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń z zakresu właściwości działu, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP,
 • obsługa dokumentów w systemie informatycznym, zatwierdzanie dokumentów wprowadzonych do systemu, tworzenie i zatwierdzanie rejestrów oraz przekazywanie ich do komórki rachunkowości,
 • monitorowanie składania przez podatników deklaracji i zeznań podatkowych oraz wyjaśnianie błędów w deklaracjach i zeznaniach podatkowych z działalności gospodarczej
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania dotyczące podmiotów zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań wymaganych od organu podatkowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem sprzętu biurowego i komputerowego. Stres związany z obsługą i kontaktami z klientami zewnętrznymi – podatnikami, biurami rachunkowymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt Urzędu mieści się w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 35. Składa się z dwóch budynków (jednopiętrowego i trzypiętrowego) połączonych łącznikiem. Urząd posiada podjazd i toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiada windy – w związku z tym obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest jedynie na parterze budynku.
  Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon, fax. Praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej,
  • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemu komputerowego POLTAX,
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty jednoznacznie potwierdzające 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej

Termin składania dokumentów:

  21-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie US Grójec
  Nr ogłoszenia 170390

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 48 665 09 00