Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kontroli podatkowej
 • Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy Warszawa Praga
  ul. Jagiellońska 15
  03-719 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dokumentacji podatkowej podatników celem ustalenia stanu faktycznego,
 • dokonywanie w toku czynności kontrolnej wnikliwej analizy przedłożonych do kontroli dokumentów w celu prawidłowej oceny zebranego materiału dowodowego,
 • sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych oraz dokonywanie rozliczenia kontroli i rejestracji w podsystemie KONTROLA celem ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wyniku kontroli,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających na podstawie wniosków z innych organów podatkowych oraz dotyczących kontrahentów kontrolowanego podmiotu,
 • opracowywanie pism do innych urzędu w sprawie przeprowadzania czynności sprawdzających,
 • sporządzanie wniosków o ukaranie w celu nałożenia kary w przypadkach stwierdzenia popełnienia przestępstwa podatkowego lub wykroczenia skarbowego,
 • zbieranie informacji dotyczących majątku kontrolowanego celem ustanowienia prawa zastawu skarbowego lub hipoteki,
 • sporządzanie informacji sygnalnych o wydatkach ponoszonych przez osoby fizyczne w celu ustalenia źródeł ich finansowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wykonywanie zadań w siedzibie urzędu skarbowego lub siedzibie podatnika,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z
  dokumentami, obsługa komputera,
  – zagrożenie korupcją,
  – obsługa klientów zewnętrznych,
  – czas pracy przy komputerze – powyżej 50 % dziennego wymiaru pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administacyjno – biurowego, praca w siedzibie urzędu VI piętro siedmiopiętrowego budynku, dojazd dwoma windami, oświetlenie naturalne i sztuczne, bezpośrednie stanowisko pracy wyposażone jest zgodnie ze standardami w komputer z dostępem do sieci internetowej.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych w tym w szczególności ustaw i aktów wykonawczych do ustaw dotyczących: podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku od towarów i usług,
  • ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub/i ekonomiczne,
 • przeszkolenie – system Kontrola, system Poltax,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania decyzji,
 • umiejętność obsługi systemu KONTROLA, BIBLIOTEKA AKT.
 • doświadczenie zawodowe – 0,5 roku na stanowisku d.s. kontroli lub komórkach wymiarowych w organach podatkowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumetów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01- 513 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie US Warszawa Praga 170609

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: 22 509 18 32