Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa podatkowego
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płońsk
 • Urząd Skarbowy w Płońsku
  ul. Spółdzielcza 2
  09-100 Płońsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym gromadzenie materiału dowodowego,
 • ewidencjonowanie dokumentów w systemach informatycznych,
 • przygotowywanie informacji dla celów sprawozdawczych,
 • tworzenie rejestrów przypisów /odpisów w celu odnotowania na karcie kontowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wymagająca wysiłku umysłowego i szczególnej koncentracji. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w znacznej części wykonywana w pozycji siedzącej. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze. Praca pod presją czasu i stresu związanego z obsługą klientów zewnętrznych (podatników, pełnomocników, doradców podatkowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w budynku występują bariery architektoniczne, brak podjazdu przy wejściu do budynku, brak windy i toalety z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózku).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego oraz przepisów o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie
  U.S. w Płońsku ogłoszenie nr 175305

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 23 662-04-10 lub 23 662-04-41