Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji i tytułów wykonawczych
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piaseczno
 • Urząd Skarbowy w Piasecznie
  ul. Energetyczna 5
  05-500 Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie prawidłowości i rejestrowanie tytułów wykonawczych w systemie informatycznym; ewidencjonowanie spraw,
 • nadawanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym,
 • prowadzenie korespondencji z wierzycielami i innymi organami egzekucyjnymi w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • dokonywanie podziału i przekazywanie korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań egzekucyjnych pracownikom komórki; rejestrowanie korespondencji w systemie informatycznym,
 • archiwizowanie akt egzekucyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik na ogół wykonuje czynności w siedzibie urzędu o charakterze statystycznym, związane z pracą przy komputerze, analizą dokumentów.
  Praca wykonywana jest pod presją czasu, wymaga odporności na stres, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, asertywności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną.
  Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Energetycznej 5. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Stanowisko pracy spełnia warunki zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • podstawowa znajomość przepisów administracyjnego prawa procesowego, przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie 175514
  Urząd Skarbowy w Piasecznie

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 726 67 00.