Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b,
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Skarbowy
  Warszawa – Wawer
  ul. Mycielskiego 21
  04-379 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wpływających z komórek organizacyjnych Urzędu zawiadomień wewnętrznych o naruszeniu przepisów finansowych (w tym podatkowych), przyjmowanie zawiadomień zewnętrznych o popełnieniu czynów zabronionych,
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,
 • prowadzenie ewidencji spraw karnych skarbowych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności celem ich przekazania organom nadrzędnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik na ogół wykonuje czynności w siedzibie urzędu związane z pracą przy komputerze. Praca wykonywana jest pod presją czasu, wymaga odporności na stres, dobrej organizacji pracy, systematyczności i dokładności, skutecznej komunikacji, umiejętności biegłej obsługi komputera i innych urządzeń biurowych. Praca związana z koniecznością wielokrotnych wyjść służbowych w ciągu dnia. Stanowisko spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach pracy stałej oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym. Obiekt zlokalizowany przy ul. Mycielskiego 21. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, ze względu na brak windy i podjazdu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
  • podstawowa znajomość przepisów administracyjnego prawa procesowego, przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: US W-Wa Wawer, nr ogł. 175017

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 000 zł. brutto przy pełnym wymiarze godzin.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 509-42-02, 509-42-12.