Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw Współpracy Międzynarodowej
 • Samodzielnym Referacie Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.A.Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radom
 • Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
  ul. Struga 26/28
  26-610 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie kontroli merytorycznej i formalnej informacji podsumowujących VAT – UE i ich korekt VAT – UEK w celu zapewnienia prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Analizowanie danych o transakcjach oraz podatnikach VAT dostępnych w systemie VIES w celu pozyskania informacji o podatnikach, którzy mogą uczestniczyć w dokonywaniu oszustw podatkowych.
 • Obsługa składanych przez podatników informacji VAT-23 związanych z nabyciem środków transportu w innych państwach Unii Europejskiej w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń tych transakcji i ich wprowadzania do systemu POLTAX.
 • Obsługa składanych przez podatników wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej w celu ich przekazania do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Uczestniczenie w wymianie informacji z administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej
 • Przygotowywanie danych do obowiązujących sprawozdań i analiz z zakresu działania komórki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu nie wymagająca większego wysiłku fizycznego. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej i związana głównie z pracą przy komputerze (powyżej 4 godz. dziennie).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem sprzętu biurowego i komputerowego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy ordynacja podatkowa
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania pod presją czasu
  • umiejętność obsługi komputera
  • pozytywne podejście do klienta

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe – powyżej 0,5 roku w administracji publicznej,
 • Umiejętność obsługi programów : POLTAX, VIES, VAT Refund, WIP, Biblioteka Akt, Ewidencja US.
 • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym,prawniczym lub administracyjnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul.A.Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem III MUS w Radomiu
  Nr ogłoszenia 170471

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 48 362 95 70