Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Dziale Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka
 • Urząd Skarbowy w Ostrołęce
  ul. Przechodnia 6
  07-400 Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżąca analiza wpływających do urzędu informacji podatkowych (akty notarialne,deklaracje podatkowe,postanowienia sądu) pod względem ustalenia właściwości miejscowej, prawidłowości pobranego podatku i określenia wartości rynkowych nabytych rzeczy lub praw majątkowych w celu określenia prawidłowych podstaw opodatkowania,
 • Bieżące rejestrowanie w systemach informatycznych (CZM,POLTAX) informacji podatkowych w celu pozyskiwania danych o cenach kształtujących się na rynku nieruchomości i rzeczy ruchomych, a także o posiadanym majątku podatników do wykorzystania przez poszczególne komórki urzędu oraz przekazywanie tych informacji wg. właściwości stron czynności,
 • Prowadzenie postępowań podatkowych oraz opracowywanie projektów decyzji w celu ustalenia/określenia należnego podatku od dokonanych czynności,
 • Przygotowywanie stanowiska Naczelnika w sprawie odwołań i zażaleń,
 • Sprawdzanie udzielonych ulg podatkowych w celu stwierdzenia dotrzymania warunków ich przyznania,
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • Sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów podatkowych w celu przekazania ich na stanowisko ds.karnych skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w biurko, komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki itp.).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego,
  • znajomość aplikacji Poltax, CZM, BA,
  • 6 miesiecy doświadczenia ogólnego w pracy.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe, prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • 3 miesiące doświadczenia w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul.A.Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem US w Ostrołęce
  Nr ogłoszenia 170599


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia w wymaganym zakresie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (29) 746-42-03