Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej oraz przetwarzania danych
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  miejsce świadczenia pracy:
  Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
  ul.Ostrowskiego 5
  53-238 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważniania numerów NIP z urzędu.
 • Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT UE.
 • Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).
 • Obsługa zgłoszeń aktualizacyjnych podatników i płatników.
 • Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń nadania numeru identyfikacji podatkowej oraz potwierdzeń statusu podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów oraz obsługa wymienionych dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Zatwierdzanie wprowadzonych dokumentów podatkowych. Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów z zatwierdzonych deklaracji i zeznań podatkowych. Obliczanie i sporządzanie dokumentu ODS-D dotyczącego odsetek od zaległości podatkowych oraz tworzenie ZOB-D z deklaracji płatnika. Tworzenie po analizie kwot przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP-1.
 • Kontrolowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym deklaracji, zeznań i informacji podatkowych w celu zapewnienia poprawności wprowadzonych do baz danych. Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -pomieszczenie biurowe na pierwszym piętrze budynku sześciokondygnacyjnego
  – narzędzia pracy-komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  – możliwość poruszania się po budynku – klatki schodowe i dwie windy, jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  – zaplecze socjalne
  – parking przy budynku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
  • podstawowa znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  • podstawowa znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • umiejętność obsługi komputera – podstawowy pakiet biurowy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • obsługa systemów informatycznych – POLTAX, SERCE, CZM, BA
 • dokładność i systematyczność, wnikliwość i rzetelność
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcennia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok.08

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego widniejącego na kopercie).
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce „ogłoszenia/oferty pracy” oraz BIP Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce „oferty pracy”.
  Kwota proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto wynosi 2217,50 zł przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1.1834.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 79 77 329 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku) oraz pod numerem tel. 71 36 52 711 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.