Komenda Miejska Policji w Bytomiu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Ogniwa Prezydialnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Bytomiu
  41-902 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 74

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bytom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnienia związanego z obiegiem korespondencji pomiędzy Komendą Miejską Policji w Bytomiu a Prokuraturą, Sądem i innymi instytucjami
 • prowadzenie rejestrów
 • sporządzanie spisów archiwizacyjnych
 • przekazywanie materiałów do składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • obsługa systemów informatycznych m.in. ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budybku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Praca biurowa w pozycji siedzącej, w 8 godzinnym systemie pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi oraz petentami z zewnątrz. Na syanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

  Inne
  Praca w zastępstwie za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o kluazuli poufne
  • znajomość zasad prowadzenia dzienników korespondencyjnych, dzienników podawczych
  • umiejętność samodzielnego realizowania zadań, planowania i organizowania pracy
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji Word, Excel, Open Office

wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • znajomość ustawy o Policji w części dotyczącej stosunku służbowego
 • znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Słuzbie Cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Powstańców Warszawskich 74
  41-902 Bytom
  Zespół Kadr i Szkolenia

Inne informacje:

  Wynagrodzenie według mnożnika 0,934 tj. 1750,17zł ( brutto plus dodatek za wysługę lat ). Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w terminie do dnia 24.06.2015r Oferty zawierające dokumenty niepodpisane bądź niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do procedur naboru zostana poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Dokumenty prosimy dostarczać w kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko referenta Ogniwa Prezydialnego KMP Bytom – nie otwierać w sekretariacie”.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.