Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw Kadr i Organizacji
 • w Sekcji Kadr i Organizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
  ul. Stapińskiego 19 C
  14 – 100 Ostróda

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostróda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu komendy
 • koordynowanie projektów rozkazów, zarządzeń i decyzji Komendanta Powiatowego
 • prowadzenie ewidencji, statystyki oraz sprawozdawczości kadrowej i organizacyjnej
 • ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy jednostki
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • obsługa biurowa odpraw i narad służbowych organizowanych przez Komendanta Powiatowego
 • prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • sporządzanie planów urlopów pracowniczych oraz prowadzenie kart urlopowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych – brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind. Praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość programu PŁATNIK
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno – kadrowym
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • znajomość: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o odbytym stażu, zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu od obecnego pracodawcy, itp.)
 • oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej jednostki i w jej siedzibie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • referencje

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
  ul. Stapińskiego 19 C
  14 – 100 Ostróda
  Z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na Referenta Kadr i Organizacji”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu dokumentów na dziennik korespondencyjny KP PSP w Ostródzie) oraz kompletne nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych etapów selekcji oraz informacja o terminach ich przeprowadzenia zostanie podana na stronie internetowej komendy www.kppsp.ostroda.pl oraz w siedzibie komendy. Okres zatrudnienia przewiduje się na ok. 7 miesięcy – do czasu powrotu pracownicy z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (89) 642 31 24