Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw zaopatrzenia
 • w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zaopatrywanie na bieżąco policjantów w umundurowanie zasadnicze, wyposażenie specjalne oraz rozliczanie policjantów z pobranych składników majątkowych,
 • prowadzenie ewidencji kart mundurowych, kart wyposażenia specjalnego policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie,
 • planowanie (w okresie rocznym) potrzeb finansowych w zakresie należnych równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za pranie, czyszczenie i naprawę odzieży ochronnej, roboczej i specjalnej, sporządzenie wykazów należności pieniężnych,
 • współpracowanie z magazynierami magazynu mundurowego oraz pracownikiem prowadzącym ewidencję główną przedmiotów mundurowych,
 • prowadzenie rejestrów list wypłat równoważników, ryczałtów pieniężnych, poleceń wpłat, protokołów szkód, asygnat przychodowo-rozchodowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, inwentaryzacji składników majątkowych, oceny stanu przydatności oraz likwidacji zużytego majątku ruchomego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała – praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej. Nie występują warunki szkodliwe lub niebezpieczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie pracy administracyjno -biurowej pracownik obsługuje komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak niszczarka, drukarka i kserokopiarka. Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną. Szerokość ciągów komunikacyjnych zapewnia swobodne poruszanie się po budynku . W czasie pracy może wystąpić konieczność przebywania na delegacji w związku z udziałem w pracach komisji do oceny stanu przydatności oraz likwidacji majątku ruchomego, gdzie może wystąpić brak wind, szerokich ciągów komunikacyjnych oraz podjazdów zapewniających swobodne poruszanie się wózków inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 miesięcy stażu w pracy administracyjno-biurowej,
  • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką mundurową w resorcie spraw wewnętrznych,
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów INTRADOK,
 • obsługa systemu informatycznego SWOP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż w pracy administracyjno-biurowej,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Mogilska 109
  31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 1 995,64 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 169 456. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.