Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw obsługi administracyjno-biurowej
 • Wydział Organizacji i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
  ul. Spychalskiego 13
  45-716 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonwanie pism wpływających i wychodzących
 • wprowadzanie danych do rejestrów i ewidencji
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
 • redagowanie pism na polecenia Powiatowego Inspektora lub Naczelnika Wydziału
 • prowadzenie terminarza załatwiania spraw w urzędzie i informowanie o terminach załatwiania spraw
 • obsługa administracyjno-biurowa urzędu
 • kompeltowanie akt i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu, przygotwanie ich do wysyłki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w biurze, wyjścia na pocztę

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, na 1 piętrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność ich zastosowania w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywność i otwarty stosunek do klienta
 • uprzejmość, grzeczność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Spychalskiego 13/109
  45-716 Opole

Inne informacje:

  Dokumenty przesyłane drogą pocztową nie będą brane pod uwagę.