Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjno – biurowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, 97 – 500 Radomsko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radomsko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie oraz rejestracja korespondencji wpływającej do inspektoratu
 • archiwizacja dokumentów
 • sporządzanie sprawozdań
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej
 • obsługa poczty elektronicznej
 • obsługa klienta

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze komputera, powyżej 4h, system pracy jednozmianowy, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na IV piętrze, budynek nie posiada windy. Główne wejście do urzędu przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w monitor. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
  • kompetencje w zakresie samodzielności i inicjatywy, skutecznej komunikacji
  • umiejętność współpracy w grupie
  • terminowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Leszka Czarnego 22
  97-500 Radomsko

Inne informacje: