Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw pracowniczych
 • w zespole ds. administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 4, 37-500 Jarosław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarosław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie czynności związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej reorganizacji, awansowania, wynagradzania i karania pracowników,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych do urlopów wypoczynkowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw wraz z z przygotowaniem właściwych decyzji w tym zakresie,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji.
 • prowadzenie obsługi składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze – w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w biurze, przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjno – społeczne
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów prawa pracy,
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office, Excel i Power Point,
  • chęć stłego podnoszenia kwalifikacji,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Pruchnicka 4
  37-500 Jarosław

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozostałe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 6213197