Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w zespole ds. finansowo-księgowych i administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  26-200 Końskie
  ul. Kielecka 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Końskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw zaopatrzeniowych, remontowych i inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w programie, kartotek i ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
 • prowadzenie sekretariatu w tym m.in. przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji, rozliczanie kart drogowych i delegacji służbowych, obsługa interesantów,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku,
 • organizowanie i obsługa szkoleń pracowników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
  – praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
  – praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
  – obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – brak podjazdów i windy,
  – toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zamówieniach publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa z zakresu zamówień publicznych i inwentaryzacji,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera, urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kielecka 5
  26-200 Końskie
  e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl


Inne informacje:

  Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2015 r. Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.