Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • w zespole ds. administracyjnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
  ul. Połczyńska 68
  75-816 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa poczty elektronicznej i papierowej, przygotowywanie dokumentacji wychodzącej, wprowadzanie danych do systemu elektronicznego obiegu dokumentacji,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji PLW, prowadzenie kalendarza spotkań PLW,
 • prowadzenie zaopatrzenia Inspektoratu w zakresie materiałów biurowych, materiałów medycznych i innych niezbędnych środków (rejestr zakupów i rozliczeń),
 • rejestracja zgłoszeń chorób podlegających natychmiastowemu zgłoszeniu
 • uzupełnianie i aktualizacja akt spraw, prowadzenie rejestrów PLW,
 • nadzór nad terminowością prowadzonych postępowań administracyjnych, nadzór nad terminowością realizacji planów pracy poszczególnych zespołów
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań powierzonych poszczególnym zespołom, syntetyczne i analityczne zestawianie zajęć,
 • pełnienie zastępstwa w sekretariacie, realizacja innych zadań zleconych przez PLW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu jak i poza siedzibą Urzędu.
  Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy
  przy monitorach ekranowych.
  Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku, pomieszczenie archiwum zakładowego na poddaszu (I piętro). Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe administracyjne lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Biegłość w obsłudze komputera
  • Biegła znajomość programów: Word, Excel
  • Znajomość podstaw prawa w zakresie właściwym dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz służby cywilnej
  • Znajomość podstaw prawa w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • Znajomość ustawy o finansach publicznych

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • motywacja do pracy i poczucie odpowiedzialności
 • obowiązkowość i dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
  Połczyńska 68
  75-816 Koszalin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 94 342 37 25, 513 160 724.