Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kadr i administracji
 • w dziale księgowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  99-300 Kutno
  ul. Józefów 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zakładanie, kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników oraz przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz osób wyznaczonych zgodnie z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowanie i prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzenie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, porównywanie stanów stwierdzonych ze stanami księgowymi, ustalanie i wyjaśnianie przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych, uwzględnianie ubytków, dokonywanie kompensat niedoborów z nadwyżkami, przygotowywanie wstępnych sprawozdań z wnioskami celem przedłożenia i omówienia na posiedzeniach zespołu, sposobu ich rozliczenia w księgach rach
 • prowadzenie Archiwum zakładowego
 • rozliczanie budżetu zadaniowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek inspektoratu nie jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych – brak podjazdu brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind. Praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, finanse, rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno – kadrowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy o rachunkowości umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania i porowadzenia dokumentacji środków trwałych
  • praktyczna wiedza z zakresu planowania i rozliczania budżetu zadaniowego
  • doskonała znajomość obsługi komputera
  • znajomość obsługi programów związanych z ewidencją środków trwałych
  • dokładność i komunikatywność
  • rzetelność i odpowiedzialność,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność planowania
 • umiejętność współpracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Józefów 22
  99-300 Kutno
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Józefów 22
  99-300 Kutno

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.