Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Prusa 3
  62-400 Słupca

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupca

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących
 • wprowadzanie pism do systemu elektronicznego obiegu dokumentów
 • obsługa urządzeń biurowych
 • wysyłka korespondencji
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nieprzystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • wiedza dotycząca zasad obiegu dokumentów
  • znajomość programu dotyczącego elektronicznego systemu obiegu dokumentów
  • umiejętność organizacji pracy
  • samodzielność
  • komunikatywność
  • kultura osobista
  • kultura pracy
  • odpowiedzialność
  • opanowanie
  • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
  ul. Prusa 3,
  62-400 Słupca


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje pod nr tel.: (63) 275-19-83
  e-mail: slupca.piw@wetgiw.gov.pl