Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw kadrowo-płacowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.4

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 30 Stycznia 29 83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy Kodeks pracy (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw).
 • Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych, osobowych i płacowych pracowników jednostki.
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji zatrudnienia oraz ewidencji czasu pracy.
 • Przygotowanie (w oparciu o wnioski pracowników) planów urlopów pracowników jednostki oraz prowadzenia ewidencji urlopów.
 • Przygotowywanie dokumentów i rozstrzygnięć dotyczących spraw pracowniczych oraz dyscypliny Pracy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, udział w szkoleniach oraz naradach wewnętrznych i zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia biurowe mieszczą się na parterze. Wejście do budynku oraz toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Praca przy komputerze. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku zajmujacym się sparawami kadrowo-płacowymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • znajomość KP oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o Służbie Cywilnej
  • umiejetność sporządzania decyzji administarcyjnych oraz pism urzędowych

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na sytuacje stresujące,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  30 Stycznia 29
  83-110 Tczew

Inne informacje:


  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  b) pisemny sprawdzian wiedzy,
  c) rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-53-115-53