Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w V Wydziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  40-282 Katowice
  ul.Paderewskiego 32b

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prostych czynności kontrolnych, polegających między innymi na ustaleniu kompletności ewidencji kontrolowanego podmiotu,
 • uczestniczenie pod ścisłym nadzorem inspektora i w dokładnie wskazanym zakresie w sporządzaniu protokołów, adnotacji i projektów pism,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych związanych z prowadzonymi sprawami -zgodnie z obowiązującym w Urzędzie obiegiem dokumentów oraz przygotowanie akt postępowania kontrolnego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca z dokumentami w siedzibie Urzędu i w siedzibach podmiotów objętych czynnościami kontrolnymi,
  praca przy komputerze(przenośnym) powyżej 4 godzin,
  korzystanie z drukarki, kserokopiarki, skanera i niszczarki dokumentów,
  czas pracy zgodny z przepisami o służbie cywilnej,
  wykonywanie zadań pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko usytuowane na X piętrze budynku wielokondygnacyjnego wyposażonego w urządzenia dźwigowe i klatki schodowe,
  na stanowisku wykorzystywany jest komputer przenośny, stanowisko spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  oświetlenie stanowiska naturalne i sztuczne,
  nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  dostęp do budynku jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową; na piętrach nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość procedury kontrolnej, prawa podatkowego, zasad rachunkowości,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Paderewskiego 32b
  40-282 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy”

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać (liczy się data stempla pocztowego) do: 15.06.2015r.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Dokumentynależy składać z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w V Wydziale Kontroli Podatkowej”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty niewyłonionych kandydatów można odebrać w siedzibie Urzędu w okresie do 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone w ustalonym terminie i udokumentowane w formie protokołu zniszczenia.
  Dodatkowe informacje: (0-32) 3581-803; 3581-814